Sikkerhed, kvalitet og miljø

 

Employees preparing to install an offshore wind turbine

Vi har konstant fokus på kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø

I Wind Power er vi fast besluttede på konstant at forbedre vores procedurer inden for kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø (på engelsk Quality, Health, Safety & Environment - forkortet QHSE). Vi fokuserer på vores medarbejderes sikkerhed såvel som på sikkerheden i miljøet omkring vores vindmølleparker. Vores QHSE-politik sikrer, at vores vindmølleparker er designet på en sikker måde, og at processer og procedurer overholdes. Vi har også implementeret en klart defineret sikkerhedskultur, for at vi kan undgå hændelser og ulykker.

 

 

Sundhed og sikkerhed

Vi overvåger og kontrollerer løbende, at vores sikkerhedsforanstaltninger overholdes, og at vi har skabt en sikker arbejdsplads for vores medarbejdere og entreprenører på vores vindmølleparker.

Vi arbejder med QHSE, for at alle kan føle sig sikre i et yderst kontrolleret og sikkerhedsdrevet miljø. Dette er vores højeste prioritet. Vi gør dette ved at holde skarpt øje med alle forhold, der er relateret til sundhed og sikkerhed på vores vindmølleparker.

Vi forbedrer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger og stiller spørgsmålstegn ved dem, og vi promoverer løbende QHSE-foranstaltninger blandt vores medarbejdere, entreprenører og leverandører.

Miljøet

DONG Energy har ambitiøse miljøstandarder, og vi arbejder på at forbedre alle aspekter inden for konstruktionen for at sikre en mere bæredygtig fremtid. Dette understøttes af vores QHSE-politik.

Vi udforsker hele tiden nye muligheder for at kunne bygge vindmølleparker, der miljømæssigt er endnu mere fornuftige. Vi undersøger altid, hvor det er bedst at placere vores vindmølleparker, og ofte ser vi det lokale dyreliv blomstre op omkring vores vindmølleparker. Herudover genbruger vi så meget som muligt.

Kvalitet

Vi arbejder med en systematisk tilgang i Wind Power QHSE: Vi indsamler data og analyserer og forbedrer vores indsats. Vi har implementeret en grundig evalueringsproces, og vi arbejder hele tiden ambitiøst med at sætte nye mål for DONG Energy Wind Power.

 

 

Miljø og udvikling inden for havmølleprojekterMiljø og udvikling inden for havmølleprojekter

I DONG Energy arbejder vi intenst på at beskytte miljøet og minimere miljøpåvirkninger, når vi bygger havmølleparker. Dette er en vigtig del af planlægningen, konstruktionen og driften, og det er et fokusområde indenfor alle faser i vores vindmølleprojekter.

  • Vi arbejder aktivt med at nedbringe vindmølleparkernes miljømæssige påvirkning

  • Miljøet er en væsentlig del i alle faser ved konstruktion af havmølleparker

Et omfattende miljømæssigt arbejde

Allerede fra den første fase med screening og opmåling af et potentielt område for en havemøllepark udfører vi undersøgelser vedrørende de miljømæssige påvirkninger. Det intense arbejde med miljøet fortsætter i planlægnings- og udviklingsfasen. Der udføres omfattende miljømæssige undersøgelser for at sikre, at der sker mindst mulig skade på miljøet pga. vindmølleparken.
Overvågningen af miljøet vil ske både i løbet af konstruktionen og driften af vindmølleparken, og disse data anvendes til at teste prognoserne for miljøpåvirkningen og de risikoreducerende foranstaltningers succes.
Overvågningen kan også anvendes til at forbedre prognoser for miljøpåvirkningen og vurderinger for fremtidige projekter. Dette sikrer i kombination med en implementering af omfattende risikoreducerende foranstaltninger, at der ikke er nogen væsentlige miljøpåvirkninger.
Vi forsøger at beskytte og minimere påvirkningen af miljøet og at sikre en god dialog med myndigheder og interessenter. Vores plan er fokuseret på, at vi bliver ved med at være lydhøre over for vores omgivelser, og at vi overholder den gældende lovgivning.

Nye kunstige rev til fordel for dyrelivet i havet

Når vi bygger havmølleparker, er det sommetider nødvendigt at flytte store stenforekomster fra havbunden for at gøre plads til kabler eller fundamenter. I forbindelse med konstruktionen af Anholt Havmøllepark, har Wind Power været i stand til at bidrage positivt til genoprettelsen af naturen i havet.
Mere end 5800 store sten i størrelsesordenen fra ca. 1 meter op til 4 meter i diameter er blevet omplaceret for at gøre plads til kabler og fundamenter til vindmølleparken. De mange sten blev brugt til at skabe 25 nye kunstige rev inden for havmølleparken. De fremmer biodiversiteten i de danske farvande omkring Kattegat.
Revene er opbygget i kegleformede huledannede stensamlinger, der giver optimale yngle- og levestedsvilkår for dyr og planter, der lever på og omkring stenrev. Revenes huler tiltrækker hummere, krabber samt en række torskefisk. Herudover vokser der forskellige arter havalger på stenene.

Beskyttelse af dyrelivet

Når vi konstruerer havmølleparker, er vi i nogle af vores projekter også ansvarlige for installationen af eksportkablet på land, som forbinder havmølleparken med transformerstationen på land. Installationen vil ofte ske i åbne grave, og en korridor på ca. 15-20 meter vil blive påvirket af installationsarbejdet. I løbet af installationsarbejdet kan dyrenes levesteder blive påvirket. I dette tilfælde vil vi træffe foranstaltninger for at beskytte de berørte dyr, og der implementeres derfor risikoreducerende foranstaltninger på baggrund af undersøgelser før konstruktionen.

Vi tager hensyn til vandsalamanderens levested

Et af de dyr, som kan blive påvirket som følge af tab af levested i forbindelse med kabelinstallationsarbejdet, er den store vandsalamander, og dette er ofte en udfordring i vores projekter i Storbritannien. For at beskytte vandsalamanderne er vi begyndt på at udføre undersøgelser før konstruktionen. Disse undersøgelser inkluderer alle vandhuller, der ligger inden for 250 m fra kabelvejen.
De steder, hvor der er vandsalamandere, aftales der sammen med myndighederne en deltaljeret risikoreduceringsstrategi, som inkluderer indhegning og omplacering. Indhegningen vil udelukke vandsalamanderen fra byggeområdet under konstruktionen, og omplaceringen vil sikre, at der ikke er nogen vandsalamandere inden for byggeområdet, så snart hegnet er blevet sat op. De indfangede vandsalamandre bliver derefter sat ud i et beskyttet område tæt ved et passende tilflugtssted. Vandsalamanderens levesteder, som er blevet berørte inden for byggeområdet, genskabes efter konstruktionen.

1.00000000000000http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyImages/Two employees working in front of screen.jpg?RenditionID=5, To medarbejdere foran skærm0

 

 

Bæredygtighedhttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighedLæs om vores arbejde med bæredygtighedhttp://authoring.dongenergy.com

 

 

Hvem vi er/da/karriere/hvem-vi-er

Hvordan er DONG Energy som arbejdsplads?

Lær mere om DONG Energy som arbejdsplads

http://authoring.dongenergy.com