Udvikling af fremtidens energisystem

 

Det intelligente elnet

En stor stigning i sol - og vindenergi kræver et fleksibelt og intelligent elnet

 

 

Udvikling af fremtidens energisystemUdvikling af fremtidens energisystem

DONG Energy er i gang med at udvikle fremtidens intelligente elnet. Vi investerer i nye avancerede systemer, der er specielt udviklede til at imødekomme de udfordringer, som fremtidens el-net står over for. Dermed reducerer vi behovet for nye investeringer i den elektriske infrastruktur.

  • En stor stigning i sol - og vindenergi kræver et fleksibelt og intelligent el-net

  • Produktion og forbrug skal kunne justeres løbende i langt højere grad end i dag

  • Nye IT-systemer giver DONG Energy bedre mulighed for at overvåge, kontrollere og analysere data, så flowet i nettet konstant er optimalt

Behov for fleksibelt forbrug

Vi ser muligheder for at stimulere et mere fleksibelt elforbrug. Hvis kunderne er villige til at flytte deres forbrug væk fra de perioder, hvor elnettet er mest belastet, kan vi sammen reducere behovet for investeringer. Intelligente elmålere, tidsstyret opladning af elbiler og andre elforbrugende apparater og decentral opvarmning med eldrevne varmepumper er nogle af de mange initiativer, der skal til for at gøre elforbruget mere fleksibelt.

Power Hub – en kernekomponent i det intelligente elnet

Power Hub-systemet er et vigtigt element i DONG Energy’s arbejde med at udvikle et intelligent elnet. Power Hub er en forudsætning for, at de stigende mængder el fra vind og andre vedvarende kilder kan integreres i elnettet til glæde for forbrugere, samfund og miljø.

I Power Hub-projektet samler vi erfaringer med at mobilisere, styre og optimere mange forskellige energiproduktions- og forbrugsenheder med henblik på at sikre balancen i morgendagens energisystem.

Power Hub finansieres af DONG Energy og EU som en del af projektet ”Twenties”. Power Hub er blandt andet i drift på Færøerne, hvor det i korte intervaller kan afbryde forsyning til store elforbrugere for at stabilisere elnettet og afværge strømafbrydelser.

I 2008 blev vi som det første europæiske energiselskab inviteret til at deltage i "The Global Intelligent Utility Network Coalition". Koalitionen er skabt af IBM og er en sammenslutning af energiselskaber, der ønsker at sætte skub i udviklingen af fremtidens energiteknologi.

1.000000000000000
iPower - en vigtig brik i fremtidens danske Smart GridiPower - en vigtig brik i fremtidens danske Smart Grid

​DONG Energy arbejder på at udvikle et intelligent energisystem, som kan sikre optimal sammenhæng mellem produktionen og forbruget af energi i en fremtid, hvor de vedvarende energikilder leverer en stadig større del af energien. iPower-projektet har fokus på udvikling af metoder og værktøjer til intelligent styring af decentrale elforbrugs- og produktionsenheder og er et vigtigt skridt på vejen mod udviklingen af et Smart Grid.

  • iPower er en samarbejdsplatform med deltagelse af 16 virksomheder og 10 universiteter

  • iPower vil medføre samfundsmæssige besparelser, fordi man med et Smart Grid undgår at skulle foretage omfattende investeringer i distributionsnettet

  • iPower betyder, at alle husstande automatisk kobles på den billigst tilgængelige el

  • iPower kan åbne for dansk eksport af teknologier til henholdsvis Smart Grid og intelligent styring af fremtidens hvidevarer og elbiler mv.

Et intelligent energisystem

DONG Energy er aktiv deltager i projektet iPower, som startede op i 2011 og fortsætter i fem år.

iPower er en samarbejdsplatform med deltagelse af 16 virksomheder og 10 universiteter.

Projektet skal bidrage til at udvikle et intelligent og fleksibelt energisystem, der kan håndtere den fleksible elproduktion i en fremtid, hvor el fra vind, sol, bølger og andre vedvarende energiformer udgør en stor del af energisystemet.

Samtidig med at det vil betyde en markant reduktion af CO2-udledningen, vil iPower resultere i samfundsmæssige besparelser, fordi man undgår omfattende investeringer i distributionsnettet. 

Styring af elforbruget

iPower skal komme med bud på metoder og værktøjer til intelligent styring af decentrale elforbrugs- og produktionsenheder, herunder de millioner af fleksible elapparater, der i fremtiden vil findes hos forbrugerne.

Et af målene er, at hver enkelt husstand automatisk skal kunne kobles på den billigst tilgængelige el, uanset om den kommer fra vindmøller eller fra de traditionelle kraftværker.

Investeringer

iPower er støttet af SPIR – Strategic Platform for Innovation and Research.

SPIR er et initiativ fra Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation. Formålet med SPIR er at skabe en ny samarbejdsmodel, hvor erhvervslivet deltager aktivt i både planlægning og udførelse af forsknings- og innovationsaktiviteter.

Mulig teknologieksport

Danmark er internationalt førende når det gælder udvikling af et Smart Grid – et intelligent elnet. Og med iPower-projektet er det forventningen, at forspringet vil vokse yderligere.

Det kan på lidt længere sigt resultere i dansk eksport af såvel Smart Grid-teknologier og -systemer som af den intelligente styring og kommunikation, der skal indarbejdes i fremtidens hvidevarer, elbiler og mange andre elforbrugende apparater.

Partnergruppen

Udover DONG Energy er bl.a. Danfoss, Grundfos, Vestas, Aalborg Universitet, en række institutter på DTU, Risø DTU og Teknologisk Institut med i iPower.

Partnergruppen har volumen og bredde til at udvikle og demonstrere løsninger, der dækker alle kritiske aspekter af intelligente energisystemer med fleksible forbrug.

2.000000000000000

 

 

Korte facts om DONG Energy/da/om-os

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark.

Læs mere om DONG Energy her

http://authoring.dongenergy.com

 

 

Omstillingen af energihttp://www.dongenergy.com/da/baeredygtighed/bæredygtighedsstrategi/bæredygtighedsprogrammer/energiforsyning

Vores vision er at være frontløber i energiomstillingen ved at levere stabil energi, der er grøn, uafhængig og omkostningseffektiv

​Læs mere om hvordan vi vil være frontløber i energiomstillingen

http://authoring.dongenergy.com