Ordliste over udvalgte finansielle begreb

 

 

AktieAktie

En aktie er betegnelsen for en ejerandel i et aktieselskab. Aktier er registreret elektronisk i Værdipapircentralen. I Danmark foregår den officielle handel med aktier på Københavns Fondsbørs. Det er ikke alle aktier, der kan handles på fondsbørsen. Aktier, som ikke handles på Fondsbørsen kaldes unoterede. DONG Energy’s aktier er unoterede frem til børsintroduktionen.

1.000000000000000
AktiekursAktiekurs

Aktiekursen er en akties pris. Kursen svinger bl.a. afhængigt af udbud og efterspørgsel, af selskabsspecifikke forhold og af nationale og internationale forhold.

2.000000000000000
Børsintroduktion (IPO)Børsintroduktion (IPO)

En børsintroduktion er, når et selskab noterer sine aktier på en børs til offentlig handel. Det foregår ved, at selskabet anmoder om optagelse hos børsen og udarbejder et såkaldt børsprospekt, så kommende aktieejere kan se, hvad de køber sig ind i. På engelsk kaldes en børsintroduktion for en IPO eller en Initial Public Offering. IPO er et ofte brugt udtryk over hele verden.

3.000000000000000
Børsnoteret aktieBørsnoteret aktie

En børsnoteret aktie er registreret på en fondsbørs, og kursen kan ses på børslisterne. Aktierne kan frit handles via den pågældende fondsbørs.

4.000000000000000
BørsprospektBørsprospekt

Et børsprospekt er en gennemgang af informationer om selskabet og udarbejdes i forbindelse med børsintroduktioner, aktieemissioner, fusioner o.l. Prospektet udarbejdes så mulige investorer kan danne sig et realistisk indtryk af selskabets position, styrker og risici. Der findes regler for, hvad et børsprospekt som minimum skal indeholde.

5.000000000000000
BørsværdiBørsværdi

Børsværdien er et børsnoteret selskabs samlede markedsværdi. Børsværdien fastlægges ved at gange antallet af aktier med den aktuelle kursværdi.

6.000000000000000
C20-indeksetC20-indekset

C20-indekset er et indeks bestående af de 20 største og mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs. C20-indekset (tidl. KFX-indekset) startede d. 3. juli 1989 med basisværdien 100.

7.000000000000000
EgenkapitalEgenkapital

Egenkapitalen er de penge, investorer har investeret i et selskab samt den del af virksomhedens overskud, der ikke er blevet udbetalt til aktionærerne, men bibeholdt i selskabet.

8.000000000000000
KapitaludvidelseKapitaludvidelse

​En kapitaludvidelse er, når et selskab øger aktiekapitalen

9.000000000000000
MajoritetsaktionærMajoritetsaktionær

En majoritetsaktionær er en aktionær, der har en bestemmende indflydelse i et aktieselskab - normalt mere end halvdelen af stemmerettighederne. Det modsatte er minoritetsaktionær

10.00000000000000
MedarbejderaktierMedarbejderaktier

​Medarbejderaktier er aktier, der tildeles medarbejdere i en virksomhed - evt. mod betaling.

11.00000000000000
Price/earningsPrice/earnings

Price/earnings angiver forholdet mellem kursen på en aktie og selskabets overskud. Tallet benyttes i vurderingen af, om en aktie er højt eller lavt vurderet. En P/E på f.eks. 12 fortæller, at investor skal betale 12 kroner for hver 1 krone i overskud i selskabet. Tallet kan ofte læses i avisernes kurslister.

12.00000000000000
Standard and Poor'sStandard and Poor's

Standard and Poor’s er et amerikansk kreditvurderingsbureau. Der findes yderligere to toneangivende kreditvurderingsbureauer - Moody’s og Fitch. Kreditvurderingsselskaberne vurderer virksomheders økonomiske tilstand og dermed kreditværdighed.

13.00000000000000
Strategic ReviewStrategic Review

Strategisk gennemgang og analyse. DONG Energy foretager i første halvår 2016 en gennemgang af selskabets olie- og gasforretning for at vurdere, om forretningen skaber mest værdi som en del af DONG Energy eller udenfor.

14.00000000000000
VolatilitetVolatilitet

Volatilitet er et udtryk for svingninger i kursen på en aktie. Volatilitet udtrykkes som aktiens kursudvikling i forhold til udviklingen i det generelle marked. Hvis en aktie svinger mere end markedet er der tale om en volatil aktie. Tilsvarende er et volatilt marked et marked med svingende kurser.

15.00000000000000
VærdipapircentralenVærdipapircentralen

Værdipapircentralen registrerer elektronisk alle ejerskabsforhold og omsætning vedrørende værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs. Værdipapircentralen sikrer, at værdipapirerne er registreret i ejerens navn.

16.00000000000000