Strategi

Vores strategi er at fortsætte omstillingen af koncernen til grøn energi og at gå forrest i omstillingen til stadigt mere bæredygtige energisystemer. Vi fokuserer på at opbygge stærke positioner inden for attraktive nicheområder, hvor vi har en konkurrencemæssig fordel. Vi ønsker at bygge på de styrker, vi har, og at skabe langsigtede profitable vækstmuligheder inden for vedvarende energi og forretningsområder med stabile og regulerede indtægtsstrømme.

 

Vi vil i det kommende år fortsætte med primært at investere i havmølleparker, konvertering af kraftværker til bæredygtig biomasse, intelligente elmålere til alle kunder og fortsat digitalisering af vores forretningsplatform.

Sikkerhed er en integreret del af vores strategi. Uanset hvad vi foretager os, går vi aldrig på kompromis med sikkerheden for vores medarbejdere og leverandører.

 

Du kan finde en detaljeret gennemgang af strategierne for de tre fortsættende forretningsområder samt Oil & Gas på side 34-44 i 2016 Årsrapporten

 

Wind Powers mål er, at:

 • fastholde positionen som global markedsleder
 • understøtte en profitabel vækst ved at eksekvere vores nuværende udbygningsplan frem mod 2020
 • udbygge den installerede kapacitet til 11-12GW (ambition) inden udgangen af 2025, forudsat der kan opnås en sund risiko- og afkastprofil
 • fortsat reducere omkostningerne ved produktion af el fra havvind gennem industrialisering, skalafordele og innovation

 

Bioenergy & Thermal Powers mål er, at:

 • styrke den operationelle effektivitet kontinuerligt
 • fortsætte omstillingen til bæredygtig
 • biomasse på de danske kraftvarmeværker
 • udfase brugen af kul og ophøre med at bruge kul fra 2023
 • fortsaette den kommercielle udvikling af vores enzymbaserede affaldsteknologi REnescience

 

Distribution & Customer Solutions mål er, at:

 • fastholde en høj forsyningssikkerhed og kundetilfredshed i vores distributionsforretning
 • styrke konkurrencedygtigheden og kundetilfredsheden yderligere blandt privat- og erhvervskunder i vores salgsforretning
 • optimere vores samlede energiportefølje og levere en konkurrencedygtig adgang til markedet

 

Vi følger fremdriften i vores strategi ved hjælp af 11 strategiske mål inddelt i fire temaer:

 • Vi skaber værdi for vores aktionærer i form af et attraktivt afkast af den investerede kapital
 • Vi tager hånd om samfundets energiudfordringer ved at udvikle grønne uafhængige og økonomisk bæredygtige energisystemer
 • Vi arbejder konstant for at opfylde vores kunders energibehov ved at levere innovative og effektive energiløsninger gennem vores distributions- og salgsaktiviteter, mens vi i Danmark har Europas mest pålidelige elforsyning
 • Vi går aldrig på kompromis med vores medarbejderes sikkerhed, og holder et konstant fokus på at være en god og sikker arbejdsplads med engagerede, motiverede og tilfredse medarbejdere gennem kontinuerlig træning og udvikling