Dokumenter relateret til børsnoteringen af DONG Energy

24. juni - DONG Energy A/S afvikler sine medarbejder- og lederaktieprogrammer

Koncernmeddelelse: DONG Energy A/S afvikler sine medarbejder- og lederaktieprogrammer


20. juni - DONG Energy offentliggør afslutning af stabiliseringsperioden

Koncernmeddelelse: DONG Energy offentliggør afslutning af stabiliseringsperioden

Koncernmeddelelse: Overallokeringsretten tildelt i forbindelse med DONG Energy’s børsnotering udnyttes; samlet størrelse på udbuddet forøget til DKK 19,7 mia.


13. juni - DONG Energy meddeler, at børsnoteringen er endeligt gennemført

Koncernmeddelelse: DONG Energy meddeler, at børsnoteringen er endeligt gennemført


9. juni - DONG Energy offentliggør resultatet af sin børsnotering

Koncernmeddelelse: DONG Energy offentliggør resultatet af sin børsnotering, herunder en udbudskurs på DKK 235 pr. udbudt aktie
Video: Første handelsdag
Koncernmeddelelse: DONG Energy gennemfører tilbagekøb af egne aktier
Koncernmeddelelse: Stabiliseringsperiode begynder
Koncernmeddelelse: Storaktionærmeddelelse
Koncernmeddelelse: Storaktionærmeddelelse

 

7. juni - Tidlig lukning af udbud af aktier i DONG Energy

Koncernmeddelelse: Tidlig lukning af udbud af aktier i DONG Energy

 

26. maj - Publicering af prospektet

Koncernmeddelelse: DONG Energy offentliggør Prospekt og det indikative kursinterval for sin planlagte Børsnotering
Download prospekt

Download retailbrochure
Pressekonference (10:30 CET)
Koncernmeddelelse: DONG Energy A/S tilbagekøber egne aktier

 

12. maj - Intention to Float

Koncernmeddelelse: DONG Energy offentliggør hensigt om at gennemføre en børsnotering
Investor webcast (09:00 CET)

Præsentationsmateriale til investor webcast

Pressekonference (10:30 CET)

 

 

​ADGANG TIL OPLYSNINGERNE OG DOKUMENTERNE PÅ DENNE DEL AF HJEMMESIDEN FOR DONG ENERGY A/S ("SELSKABET") ER BEGRÆNSET TIL PERSONER, DER ER HJEMMEHØRENDE OG FYSISK BEFINDER SIG I DANMARK, OG TIL BERETTIGEDE PERSONER, DER ER HJEMMEHØRENDE OG FYSISK BEFINDER SIG I VISSE ANDRE JURISDIKTIONER. OPLYSNINGERNE STILLES TIL RÅDIGHED I FORBINDELSE MED BØRSNOTERINGEN AF AKTIER I SELSKABET, SOM OMFATTER 1) ET OFFENTLIGT UDBUD TIL PRIVATE OG INSTITUTIONELLE INVESTORER I DANMARK, 2) EN PRIVATPLACERING I USA UDELUKKENDE TIL PERSONER, DER ER "QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS" ELLER "QIBS" (SOM DEFINERET I RULE 144A I U.S. SECURITIES ACT OF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER ("SECURITIES ACT")) I MEDFØR AF RULE 144A OG 3) PRIVATPLACERINGER TIL INSTITUTIONELLE INVESTORER I VISSE ANDRE JURISDIKTIONER. UDBUDDET UDEN FOR USA FORETAGES I HENHOLD TIL REGULATION S I SECURITIES ACT. OPLYSNINGERNE OG DOKUMENTERNE MÅ IKKE TILGÅS, KOPIERES ELLER DOWNLOADES HELT ELLER DELVIST TIL PERSONER, DER ER HJEMMEHØRENDE I EN JURISDIKTION, HVOR ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER EN OPFORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE VÆRDIPAPIRER UDSTEDT AF SELSKABET VILLE VÆRE ULOVLIG, OG DE HERI INDEHOLDTE OPLYSNINGER OG DOKUMENTER MÅ IKKE VIDEREGIVES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL SÅDANNE JURISDIKTIONER.

Alle personer, der er hjemmehørende uden for Danmark, og som ønsker at tilgå oplysningerne og dokumenterne på denne del af Selskabets hjemmeside, bør først sikre sig, at de ikke er underlagt lokale love eller regler, som forbyder eller begrænser deres ret til at tilgå denne hjemmeside, eller hvor de pågældende personers erhvervelse af værdipapirer er betinget af registrering eller godkendelse. Ingen sådan registrering eller godkendelse er sket uden for Danmark. Selskabet påtager sig intet ansvar, hvis en person overtræder gældende lovgivning og regler.

I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført Direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med eventuelle gældende gennemførelsesbestemmelser i en medlemsstat, "Prospektdirektivet"), er oplysningerne og dokumenterne på denne del af Selskabets hjemmeside alene rettet mod og henvender sig alene til kvalificerede investorer i den pågældende medlemsstat, som defineret i Prospektdirektivet.

Værdipapirer, hvortil der henvises på denne del af Selskabets hjemmeside, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til Securities Act og må ikke udbydes eller sælges i USA, bortset fra i medfør af en registrering eller en undtagelse fra Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Værdipapirer, der sælges i USA, vil alene blive solgt til "qualified institutional buyers" (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A.

I Storbritannien videregives og henvender oplysningerne og dokumenterne på denne del af Selskabets hjemmeside sig alene til, og enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne del af Selskabets hjemmeside vedrører, er alene tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med "qualified investors" (som defineret i section 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000), og som er 1) personer med professionel erfaring med forhold, der vedrører investeringer, som falder inden for definitionen af "investment professionals" i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen"), eller 2) "high net worth entities" omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét "relevante personer"). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til oplysningerne og dokumenterne på denne del af Selskabets hjemmeside.

INDHOLDET AF DENNE HJEMMESIDE MÅ IKKE INDKORPORERES I ELLER FORTOLKES SOM UDGØRENDE EN DEL AF NOGEN AF DE DOKUMENTER, DER ER OMFATTET HERAF. BORTSET FRA SOM I ØVRIGT UDTRYKKELIGT ANFØRT HERI SOM GÆLDENDE FOR DEM, MÅ INGEN OPLYSNINGER PÅ DENNE HJEMMESIDE ANVENDES AF INVESTORER I FORBINDELSE MED DERES BESLUTNING OM AT INVESTERE I NOGEN VÆRDIPAPIRER.