Finansieringsstrategi

DONG Energy A/S fungerer som holdingselskab, mens alle primære forretningsaktiviteter foregår gennem vores datterselskaber. DONG Energys finansieringsstrategi er at koncentrere koncernens låneoptagelse på moderselskabsniveau for at forenkle vores gældsprofil og undgå efterstillede krav i underliggende datterselskaber.


Langfristet finansiering af aktiver

Vi forventer at finansiere vores langsigtede aktiver gennem primært pengestrømme og udstedelse af gældsbeviser, som f.eks. obligationer på Euro-markederne. Vi planlægger at supplere dette med andre konkurrencedygtige finansielle arrangementer med banker, multilaterale institutioner, danske kreditforeninger, andre långivere og investorer. Som en del af vores styringsmål for kapitalberedskabet, og for at give fleksibel og effektiv adgang til finansiering, har vi etableret et program for obligationsudstedelser samt bindende kreditfaciliteter for at sikre et tilstrækkeligt likviditetsberedskab.


Gælds- og likviditetsstyring

Vi styrer vores likviditet og gæld gennem en række politikker, der fokuserer på at minimere risici ved refinansiering ved at diversificere kapitalfremskaffelsen over tid, samt sikre adgang til likviditet og dedikerede ikke-trukne lån. Generelt søger vi at minimere koncernens likviditet og gæld ved at overføre overskydende likviditet i datterselskaberne til moderselskabet, DONG Energy A/S.


Risikostyring

Risici er en naturlig del af DONG Energy’s forretningsaktiviteter og en forudsætning for at kunne opnå indtægter og skabe værdi. Formålet med koncernens risikostyring er at løbende identificere, vurdere og styre såvel finansielle som ikke-finansielle risici og at nedbringe dem til et acceptabelt niveau.

 

Styringen af markedsrisici – primært priserne på olie, gas og el samt valuta og renterisici – tager udgangspunkt i koncernens ønske om stabile og robuste finansielle nøgletal for at sikre et solidt fundament for koncernens vækststrategi. For at nedbringe udsvingene i koncernens pengestrømme på kort- og mellemlang sigt indgår prissikringsaftaler. Mere informationen om DONG Energy’s aktiviteter inden for risikostyring kan fås i årsrapporten.