DONG Energy's praksis for kulindkøb

Vi har en ambitiøs strategi for at reducere forbruget af kul. Vi har siden 2006 reduceret vores kulforbrug med 74% og skærer fortsat ned på det. Det sker hovedsagligt gennem ombygninger af vores kulfyrede kraftvarmeværker, så de kan fyre med bæredygtig biomasse i stedet for kul. Vi er i gang med flere store kraftværksombygninger, og vi er godt på vej til at kunne realisere målet om, at 50% af kraftvarmeproduktionen fra vores danske kraftvarmeværker i 2020 er baseret på bæredygtig biomasse. Vores overgang fra kul til biomasse betyder, at vi i dag er en meget lille spiller på det internationale kulmarked.

Selvom vi har reduceret vores kulforbrug markant siden 2006, har vi stadig brug for kul som brændsel på nogle af vores kraftværker. Vi importerer kul fra forskellige lande for at opnå den optimale kombination af kvalitet og pris. Kul er forskelligt alt efter, hvilket land det kommer fra, og vi har behov for forskellige kvaliteter på vores kraftværker. Siden 2011 har DONG Energy importeret kul fra Colombia, Rusland, Sydafrika, Polen, Norge og USA. 

Vi kontrollerer alle vores kulleverandører
Vi skærpede for nogle år siden vores CSR-krav til kulleverandører. Det indebærer, at vi som et af de få selskaber i verden foretager konkrete vurderinger af, om kulleverandører kan leve op til vores forventninger på tilfredsstillende vis, inden vi åbner op for at handle med dem. Vi har i flere tilfælde undladt at handle med leverandører, fordi de enten ikke har villet deltage i en vurdering af forholdene, eller fordi vi ikke i tilstrækkelig grad kunne få vished for, om leverandøren var interesseret i en konstruktiv dialog om at forbedre sin praksis.

For alle vores leverandører – ikke kun kulleverandører – gælder det, at vi foretager risikobaserede "due diligence"-undersøgelser for at vurdere, om vores etiske regelsæt overholdes. Det omfatter systematisk screening af nye og eksisterende leverandører gennem baggrundstjek og vurdering af sektor- og landespecifikke risici.

Hvis vi konstaterer områder med manglende overholdelse, udarbejder leverandøren sammen med os en handlingsplan for passende udbedrende foranstaltninger. Disse skal begrænse og afhjælpe de negative indvirkninger, som de konstaterede overtrædelser har forårsaget, og give leverandøren mulighed for at identificere og forhindre lignende hændelser i fremtiden. Vi kræver, at vores leverandører indgår aktivt og uden forbehold i disse aktiviteter.

Vores arbejde med at vurdere og forbedre forholdene i og omkring leverandørers miner afhænger af en stor grad af fortrolighed. Når vi foretager et kontrolbesøg, beder vi leverandøren om at blotlægge sin praksis og åbne sig op for kritik for at samarbejde om at forbedre forskellige forhold.

Vi arbejder for kontinuerlige forbedringer hos vores leverandører, og vi stiller krav og går i dialog med dem om mulige forbedringer og tiltag. Vi mener, at den bedste fremgangsmåde er at forsøge at forbedre en leverandørs praksis i stedet for at opsige samarbejdet. Ellers kan vi ikke tage aktivt del i forbedringerne hos leverandøren.

Hvis en leverandør imidlertid overtræder vores regelsæt på udtrykkelig eller grov vis, eller hvis leverandøren konstant afviser at deltage i "due diligence"-aktiviteter eller udviser manglende interesse i at forbedre sig på områder, hvor vi efter en vurdering anser det for at være nødvendigt, forbeholder vi os ret til at afslutte det pågældende forretningsforhold.

Som en del af vores arbejde på området er vi blandt initiativtagerne til Bettercoal. Bettercoal er en sammenslutning af 13 europæiske energiselskaber med det formål at forbedre kulleverandørers praksis inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. I samarbejde med en række internationale interessenter har Bettercoal udviklet et etisk regelsæt for udvinding af kul og en række værktøjer til at forbedre leverandørers praksis. 

Hvorfor køber DONG Energy kul fra Colombia?
Vi importerer kul fra forskellige lande for at opnå den optimale kombination af kvalitet og pris. Kul er forskelligt alt efter, hvilket land det kommer fra, og vi har behov for forskellige kvaliteter på vores kraftværker. I 2015 købte vi 16 procent af vores kul i Colombia.

Colombia har i mange år været ramt af borgerkrig og politisk uro. Borgerkrigen har haft en tragisk indvirkning på mange menneskers liv, og vi tager de historiske og aktuelle sociale og miljømæssige forhold i Colombia meget alvorligt. De hændelser, der angår historiske forhold, der ligger 10-20 år tilbage, mener vi, bør behandles i politiske processer som den igangværende fredsproces mellem regeringen og FARC samt i det juridiske system i Colombia. Det er glædeligt, at landet nu for første gang står med en reel mulighed for forsoning med den forventede fredsaftale mellem den colombianske regering og FARC.

Det er vores forventning, at vores leverandører i Colombia vil samarbejde konstruktivt med den colombianske regering i fredsprocessen. Vi følger processen for at undersøge, hvordan mineselskaberne bidrager hertil. 

Kritik af Prodeco-minen
En hollandsk NGO ved navn PAX har i en rapport fra 2014 samt i et brev stilet direkte til os udtrykt stor bekymring over mineselskabet Prodecos rolle i den colombianske borgerkrig, samt at mineselskabet ikke involverer sig nok i fredsprocessen i Colombia.

DONG Energy køber ikke kul fra Prodeco-minen i øjeblikket. Vi lagde vores seneste ordre hos Prodeco i maj 2015.

Ikke desto mindre tager vi PAX’ bekymringer meget alvorligt, og vi støtter fuldt ud målet om, at ofrene i konflikten får genoprejsning. Vores svarbrev til PAX kan læses i sin fulde længde her(kun på engelsk).

Hvis vi på et tidspunkt skal købe kul fra Prodeco-minen igen, er det vigtigt, at Prodeco lever op til vores etiske regelsæt. Derfor har vi inden for rammerne af vores program for ansvarlig leverandørstyring igangsat en undersøgelse af forholdene, for at få mere information om de bekymringer, PAX har.

Undersøgelsen består af to dele: 1) En gennemgang af forholdene i og omkring minen i dag, som er en integreret del af vores program for ansvarlig leverandørstyring; 2) en undersøgelse af udviklingen i den colombianske fredsproces, som er ekstra tiltag for at få belyst den ekstremt komplicerede situation i Colombia.

Som en del af vores program for ansvarlig leverandørstyring har vi i marts gennemført et kontrolbesøg af Prodeco-minen. Her har vi sammen med eksterne auditører gennemgået mineselskabets politikker og praksis inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. På baggrund af kontrolbesøget udarbejder vi nu en handlingsplan sammen med minen. Handlingsplanen skal sikre, at minen retter op på de brud på vores retningslinjer, der eventuelt måtte være.

I sit brev til os udtrykker PAX blandt andet bekymring over Prodeco-minens rolle under borgerkrigen i 1990’erne og begyndelsen af 00’erne. Vi mener, at det er den kommende fredsproces, der skal håndtere fortidens konflikter og sikre, at ofrene for borgerkrigen får genoprejsning og bliver hjulpet.

Vi har dog en forventning om, at vores leverandører vil samarbejde konstruktivt med den colombianske regering i forbindelse med fredsprocessens juridiske undersøgelser, hvor man også vil undersøge mineselskaberne. Vi vil fortsætte med at følge fredsprocessen og mineselskabernes bidrag hertil.

Derudover har vi valgt at igangsætte en række yderligere tiltag for at få en bedre forståelse for mineselskabernes betydning for den politiske situation, fredsprocessen og mulighederne for genoprejsning. Tiltagene indebærer blandt andet:

1. En undersøgelse i januar, hvor vi tog til Colombia for at tale med en række forskellige myndigheder (både nationale og internationale), organisationer og NGO’er samt andre relevante parter i Colombia. Det har givet os et indtryk af situationen i Colombia og et bedre overblik over borgerkrigens kompleksitet.

2. Vi har bedt om at få udarbejdet en række rapporter. Den danske ambassade i Colombia skal udarbejde en rapport, hvor de går mere i detaljer med, hvad der sker i det igangværende arbejde med fredsprocessen i Colombia. Og International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) skal udarbejde en rapport om indfødtes rettigheder og kulminesektoren i Colombia.

3. Vi vil blive ved med at monitorere situationen i Colombia og specifikt mineselskabernes involvering i den kommende fredsproces. Vi vil ligeledes fortsætte vores dialog med NGO’er og eksperter, og vi vil fortsat samarbejde med Prodeco om en handlingsplan, der skal være med til at forbedre forholdene i og omkring Prodeco-minen.

 

Hvis det skulle blive aktuelt for os af kommercielle hensyn igen at købe kul fra Prodeco-minen, vil vi foretage en samlet vurdering af situationen ud fra de tiltag, vi har igangsat. På den baggrund vil vi beslutte, hvorvidt vi vil købe kul af Prodeco.