Sustainable communities

Samfund

Med programmerne inden for dette område understøtter vi relationerne til vores interessenter. Vi ønsker at bidrage positivt til de samfund, vi er en del af, og i lokalsamfund er der en naturlig forventning om, at vores investeringer skaber vækst og arbejdspladser. Vi skal opføre os ansvarligt, og vi vil gerne sikre os, at vores forretningspartnere gør det samme. 

God forretningsadfærd

 

God forretningsadfærd er en forudsætning for vores kunders, interessenters og aktionærers tillid til os. Vi har løbende tiltag, der skal fastholde en etisk virksomhedskultur, blandt andet træning af alle medarbejdere, ledelsen og bestyrelsen.

Vores politik om god forretningsadfærd er rammen for vores arbejde. Her slår vi fast, at vi har nultolerance over for korruption, svindel og andre former for upassende forretningsadfærd. Kontrolmekanismer sikrer, at politikken bliver overholdt. Vi har en Compliance-komité og en uafhængig intern revisionsenhed, der følger området tæt. Medarbejdere og forretningspartnere kan indberette alvorlige bekymringer til vores whistleblower-hotline. Derudover kan medarbejderne selvfølgelig altid tage fat i deres nærmeste leder i tilfælde af gråzoner for god forretningsadfærd.

Sådan forklares udviklingen
I 2016 handlede to sager om interessekonflikter, mens en enkelt sag handlede om returkommission fra leverandører. Sagerne har haft konsekvenser for de involveredes ansættelse hos os.

Læs mere om programmet her
Læs vores politik for god forretningsadfærd her

Ansvarlige forretningspartnere

 

Vi har mere end 22.000 leverandører og joint venture-partnere fra hele verden. Nogle steder er praksis for overholdelse af internationale standarder for menneske- og arbejdstager­rettigheder, miljø og antikorruption mindre stærk end i Danmark. Der hjælper vi vores partnere med at leve op til de internationale standarder.

Som første skridt skal forretningspartnere altid acceptere vores etiske regelsæt. Vi risikoscreener kontrakter for at identificere de forretningspartnere, vi vil prioritere. Dernæst vurderer vi på hvilke områder af vores etiske regelsæt, de skal forbedre sig ved at anvende spørgeskemaer eller besøge dem. På de identificerede områder samarbejder vi om at ud­vikle og implementere en forbedringsplan.

Sådan forklares udviklingen
I 2016 afsluttede vi ét meget væsentligt forbedringspunkt vedrørende antikorruption. Derudover afsluttede vi 15 væsentlige forbedringspunkter: 14 grundet tilfredsstillende forbedringer udført af forretningspartneren og ét grundet afbrydelse af det kommercielle forhold.

Læs mere om programmet her
Læs vores etiske regelsæt for forretningspartnere her
Læs mere om vores tilgang til indkøb af kul

Lokalt engagement

 

De lokalsamfund, hvor vi er til stede, har en forventning om, at vi som virksomhed tager hensyn til de lokale borgere, og at vi bidrager til vækst og beskæftigelse i området.

Vi gennemfører offentlige konsultationsprocesser, hvor det er krævet og forventet, før vi bygger ny energiinfrastruktur i et område. Vi går desuden i dialog med centrale lokale aktører, der hvor vi arbejder, herunder lokale myndigheder, erhvervsorganisationer og NGO’er. Dialogen fortsætter, så længe vi er til stede i området. På den måde har vi fingeren på pulsen og kan opbygge et tillidsfuldt forhold. Og vi kan forebygge eller håndtere situationer, som ellers ville skabe uenigheder.

I 2017 vil vi etablere fælles retningslinjer for lokalt engagement. Det er især blevet relevant nu, hvor vi bevæger os ind på nye markeder i USA og Taiwan.

Læs vores politik for lokalt engagement her

Ansvarlig skattehåndtering

 

Samfundet er afhængigt af skatter for at kunne fungere. Og som virksomhed er vi afhængige af samfundets infrastruktur, robuste retssystemer og veluddannede medarbejdere.

Vi har en politik for, hvordan vi arbejder med skat i DONG Energy. Vi vil overholde både skattelovgivningens ordlyd, men også lovgivers intention med loven. Vi er samtidig i tæt dialog med interessenter og andre virksomheder om, hvad ansvarlig skattehåndtering betyder for en virksomhed som vores.

Vi har implementeret processer og systemer, der skal sikre, at vores interne faktureringer er i overensstemmelse med loven. Samtidig gennemgår relevante medarbejdere træning i vores skattepolitik, vi følger skattelovgivningen på de markeder, hvor vi agerer, og vi vurderer løbende risici på skatteområdet.

Sådan forklares udviklingen
På baggrund af resultatet af aktiviteterne i Danmark samt genbeskatning ved frasalg af 50% af Race Bank og Burbo Bank Extension, er der betalt 3.182 mio. kr. i skat i 2016.

Læs vores skattepolitik her
Redegørelse for betaling til myndigheder, jf. Årsregnskabsloven §99c

Bedre omdømme

 

Et godt omdømme er vigtigt, når vi skal drive vores forretning. Vi har generelt et godt omdømme på vores internationale markeder, men i Danmark ligger det lavere. Det vil vi gerne ændre på. Vi vil vise vores interessenter, at vi er en virksomhed, man kan have tillid til, og som bringer værdi til samfundet.

Vi har et mål om at opnå en omdømmescore blandt den danske befolkning på mindst 55 ud af 100 i 2020. Vi har identificeret fire områder, som er særligt vigtige: Vi skal fastholde høj integritet i vores forretning, fortsætte den grønne omstilling, hjælpe vores kunder med at spare på energien og være en attraktiv arbejdsplads.

Vi tog i 2016 hul på kampagnen 'Gør Danmark grønnere'. Som en del af kampagnen tog vi blandt andet danskerne med ud på havmøllesafari, og vi var rundt i landet med en virtuel udgave af en havmøllesafari for at lade danskerne komme endnu tættere på vores arbejde.

Sådan forklares udviklingen
Vores omdømme påvirkes af indikatorer som tillid og påvirkning på samfundet. I forbindelse med vores børsnotering i juni 2016 så vi en kortvarig stigning på +2 point.